Privacy Policy

Általános rendelkezések

A tájékoztató célja

Jelen tájékoztató célja, hogy a Learnlab Kft. adatkezeléseiről tájékoztatást nyújtson vendégeinek és a vele kapcsolatban lévő Partnereinek.

Az adatkezelő adatai

Adatkezelő neve:  Learnlab Kft.

Adatkezelő címe: HU6600 Szentes Brusznyai stny 15. 4/10.

Adatkezelő telefonszáma:+36300820002

Adatkezelő email címe:reak.horvath@learnlab.hu

Az adatkezelés alapelvei

A Learnlab Kft. adatkezeléseit úgy alakítottuk ki, hogy az mindig megfeleljen a vonatkozó jogszabályokban lefektetett alapelveknek és erre a későbbiek folyamán a jelen tájékoztató módosításakor is tekintettel kell lenni. Az adatkezelések során különösen az alábbi alapelvek érvényesülését garantáljuk.

Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végzi.

Szükségesség és arányosság

Alapjogot korlátozni mindig csak szükségszerűen és arányosan lehet. A szükségesség azt jelenti, hogy az adatkezelés az adatkezelési cél eléréséhez feltétlenül szükséges. Az arányosság ennek a szükségességnek szabja meg a kereteit azáltal, hogy az adatkezeléshez szükséges alapjogi és alapszabadsági korlátozásnak arányosnak is kell lenni célkitűzéssel.

Az alaptörvény kimondja, hogy valamely alapvető jog más alapvető jog érvényesülése vagy valamely alkotmányos érték védelme érdekében, a feltétlenül szükséges mértékben, az elérni kívánt céllal arányosan, az alapvető jog lényeges tartalmának tiszteletben tartásával korlátozható.

Célhoz kötöttség

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés.

Adattakarékosság

A személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk.

Pontosság

A személyes adatok pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.

Korlátozott tárolhatóság

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel.

Integritás és bizalmas jelleg

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Elszámoltathatóság

Az adatkezelő felelős az az adatvédelmi szabályoknak való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.

Az adatkezelés jogalapjai

Az adatkezelésünk kialakítása során mindig ügyelünk arra, hogy az adatok kezelése a I.6.1 pont szerinti jogszerűségi alapelvnek megfelelően jogszerű legyen. Adatkezelésünket az alábbi adatkezelési jogalapok alapján végezzük, figyelemmel a kiemelt részletszabályokra.

Az érintett hozzájárulása

Az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez. Fontos, hogy a hozzájárulás önkéntes legyen és a hozzájárulást minden esetben aktív cselekedettel végezze el a hozzájárulást adó.

Szerződés teljesítése

Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

Jogi kötelezettség

Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Jogi kötelezettség jogalappal adatot kizárólag akkor kezelünk, ha jogszabály általi kötelezés van. Jogi kötelezettséget, mint adatkezelési jogalapot jogszabály feltételes módú adatkezelési előírásakor nem alkalmazunk.

Létfontosságú érdek

Az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges. Fontos szempont a jogalap kiválasztásánál, hogy a létfontosságú érdekből történő adatkezelés átmeneti jellegű, kizárólag a létfontosságú érdek fennállásáig tarthat. Az adatok kezelésének rendjét a létfontosságú érdek megszűnése után külön szabályozzuk.

Közérdek, vagy közhatalom

Ez esetben az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. Cégünk nem minősül közhatalomnak és nem végez közérdekű adatkezelést, így e jogalappal nem kezelünk adatot.

Jogos érdek

Az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek. Adatkezelésünk során gyakran e jogalappal végzünk adatkezelést.

Jogos érdek jogalapú adatkezelés esetén minden esetben érdekmérlegelési tesztet kell végezni, melyben vizsgáljuk az érintett alapvető jogaira és szabadságaira gyakorolt hatás és korlátozás arányosságát és szükségességét.

AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Az adatkezelést úgy alakítottuk ki, hogy az érintettek jogai ne sérüljenek és azokat az érintettek a GDPR és a vonatkozó jogszabályok korlátjai között mindig tudják gyakorolni. Az érintettek az alábbi jogok illetik meg:

A tájékoztatási jog

Megfelelő méretű, nyelvű, egyszerű nyelvezetű és könnyen fellelhető információt köteles az adatkezelő adni az adatkezelés lényeges szempontjairól (mit, mire, hogyan, mettől meddig használ, stb.) – és a GDPR pontosan meghatározza a szükséges információk körét. A tájékoztatásnak lehetőleg már a személyes adatok felvétele előtt meg kell történnie. Ha erre nincs mód – mert pl. az adatokat harmadik személytől szerzik be – úgy az első lehetséges időpontban megtörténik.

A tájékoztatáshoz való jogról a GDPR 13-14. cikke rendelkezik. Az érintett tájékoztatását külön fejezetben tárgyaljuk.

A hozzáférési jog

Az érintett tájékoztatást kérhet arról, hogy történik-e rá vonatkozó adatkezelés, és ha igen, akkor mely adatait és milyen feltételekkel kezeljük.

Az adatkezelőnek kötelessége az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátani, első alkalommal díjmentesen. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel, melynek mindenkor hatályos mértékét az adatkezelési tájékoztatóban rögzíteni szükséges. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

A helyesbítéshez való jog

Az érintett jelezheti az adatkezelő felé, hogy a kezelt adatok pontatlanok, és kérheti, hogy azok helyett mi kerüljön feltüntetésre. Az adatkezelő az adat kijavítását csak jogszabályban meghatározott esetekben tagadhatja meg. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A törléshez való jog („az elfeledéshez való jog”)

Az érintett a jogszabályokban meghatározott esetekben és feltételek mellett kérheti, hogy adatait az adatbázisból törölve legyenek. Ilyen eset például, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték, vagy ha az érintett visszavonja hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

Vannak esetek, amikor az az adat törlését meg kell tagadni. Az egyik ilyen eset, ha jogszabály kötelezi az adatkezelőt az adatok tárolására (például a számlázáshoz felhasznált adatokat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően főszabályként 8 éves időtartamig tárolni kell), de akár azt a jogos érdére hivatkozva is megtagadható, akár – pl.: egy későbbi bizonyítás miatt – az elévülési időn belüli adattörlést. És persze ezeken a példákon is túl rengeteg eset van, amikor jogszerű a tiltakozás ellenére végzett adatkezelés. Mint úgy általában az adatvédelemben, itt is minden ügy egyedi és egyedileg kell mérlegelni, hogy az adat törlésének megtagadása jogszerű-e.

Az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül törölni kell, amennyiben a jogszabályban meghatározott indokok közül bármelyik fennáll.

Amennyiben az adatkezelő az adatkezelés során nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az érintett kérésére törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével meg kell tenni az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, az adatok végleges törlése a további adatkezelőknél is megtörténjen. Az adatkezelő kötelessége, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Fenti törlési kötelezettség nem áll fent és nem kell teljesíteni, ha az adatkezelés szükséges a jogszabályban meghatározott feltételek szerint.

A korlátozáshoz való jog

Az érintett a jogszabályokban meghatározott esetekben és feltételek mellett kérheti, hogy adatainak kezelését (akár jogszabályban) meghatározott ideig korlátozzuk. A korlátozás alá eső adatokat jogszabályban meghatározott kivételektől eltekintve kizárólag tárolni lehet, azokon egyéb művelet nem végezhető. Amennyiben a korlátozás megszűnik, úgy erről őt értesíteni szükséges.

Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett kérheti, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc, .pdf stb.) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az eredeti adatkezelő. Azaz a GDPR szabályrendszere megkönnyíti az adatkezeléssel érintett helyzetét, hogy személyes adatait egyik adatkezelőtől a másikhoz vigye át. De erre csak akkor van lehetősége, ha az adatkezelés automatizált módon történik és az adatkezelés a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul.

Ha az érintett kéri és technikailag megvalósítható, akkor az adatkezelők közötti továbbítást közvetlenül kell elvégezni.

Az adathordozhatósági jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

Az adathordozhatósági jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatokat nem szabad tovább kezelni, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ebben az esetben érdekmérlegelési tesztet kell végezni és az adatkezelést csak akkor lehet végezni, ha a fent nevezett elsőbbséget a jogos okok igazolják.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem szabad kezelni.

Fenti jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja az érintett.

Ha a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

Jogos tiltakozás esetén az adatokat tilos tovább kezelni.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Ezek a döntések nem alapulhatnak a személyes adatoknak a 9. cikk (1) bekezdésében említett különleges kategóriáin, kivéve, ha a 9. cikk (2) bekezdésének a) vagy g) pontja alkalmazandó, és az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor.

Learnlab Kft. adatkezelései

Információ kérők, szolgáltatás iránt érdeklődők, árajánlatkérők, előzetes konzultációt kérők (emailen online, illetve postai úton, telefonon, személyesen) adatainak kezelése

A Learnlab Kft.a potenciális ügyfelek megkeresések esetén az adatkezelést az e pontban szabályzottak szerint végzi. E pont egyaránt rendelkezik az online, illetve az offline megkeresésekről, így különösen a személyesen, postai úton, telefonon, emailen történő információkérésekről.

Ezeket a megkereséseket a későbbiekben létrejövő szerződések teljesítésének érdekében végezzük, így a jogalap is ennek megfelelően került kiválasztása. Cégünk e tevékenysége során is az adatkezelés minimalizálására törekszik.

Az adatkezelés célja:    

Potenciális ügyfelek/vendégek/tagok szerződés teljesítéssel kapcsolatos kérdéseinek megválaszolása, árajánlat adása egy későbbi szerződéskötés előkészítéseként

Az adatkezelés jogalapja:    

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontjának 2 fordulata: „a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges”

Az érintettek kategóriái:     

Információ kérők, szolgáltatás/tagság iránt érdeklődők, árajánlatkérők

A személyes adatok kategóriái:     

Név, e-mail cím, telefonszám

Az adat e célból történő kezelésének időtartama:

Az érintett általi visszavonásig.

Termék elérhetővé válásának esetén az elérhetővé váláskor

Információ kérés esetén a válaszadásig

Árajánlat adása esetén az ajánlat elfogadásáig, illetve elutasításáig, vagy az ajánlat érvényességi idejéig

Köteles-e megadni a személyes adatait, az adatszolgáltatás elmaradásának következménye:          

Nem kötelező.

Név hiánya esetén nem tudjuk megszólítani.

E-mail cím hiánya esetén nem tudjuk emailen értesíteni termék beérkezésről

E-mail cím hiánya esetén nem tudunk árajánlatot küldeni

Telefonszám hiánya esetén nem tudjuk visszahívni és személyesen egyeztetni

Személyes adatok címzettjei:

E-mail szolgáltató

Történik-e harmadik országba, vagy nemzetközi szervet részére adattovábbítás

Az e célból átadott adatokat nem továbbítjuk harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére.

Tájékoztatás automatizált döntéshozatal tényéről:

Az e célból átadott adatok kezelése során nem történik automatikus döntéshozatal

Szerződések teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelések

A Learnlab Kft. tevékenységi körében végzett szolgáltatását a felek között létrejött szerződések alapján végzi. Ebben a pontban a szerződések teljesítéséhez szükséges adatkezeléseket szabályozzuk. Ebbe a pontba tartozik az összes olyan adatkezelés, melyet szerződéses (legyen az írásbeli vagy szóbeli formában, vagy akár ráutaló magatartással létrejövő szerződés) jogviszony miatt kezel az Tusculanum Hegvidék Üzemeltető Kft., függetlenül attól, hogy cégünk nyújtja, vagy cégünk részére nyújtanak szolgáltatást.

Az adatkezelés célja:    

Szerződéskötés és a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése, szerződéses jogok gyakorlása.

Az adatkezelés jogalapja:    

Szerződések teljesítése – GDPR 6. cikk (2) bekezdés „az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges”

Az érintettek kategóriái:     

Természetes személy szerződő felek

A személyes adatok kategóriái:     

Név, lakcím, születési hely, idő, anyja neve, telefonszám, e-mail cím, egyéb a szerződésben meghatározott adatok

Az adat e célból történő kezelésének időtartama:

A szerződés teljesítéséig, a szerződés bármely okból történő teljesítés megszűnése esetén a szerződés megszűnéséig

Köteles-e megadni a személyes adatait, az adatszolgáltatás elmaradásának következménye:          

Igen

Az adatok hiányában a szerződés nem tud létrejönni.

Személyes adatok címzettjei:

Könyvelő

Posta, futárszolgálat

E-mail szolgáltató, sms szolgáltató

Egyéb a teljesítésbe előzetestájékoztatás mellett bevont teljesítési segédek, alvállalkozók

Történik-e harmadik országba, vagy nemzetközi szervet részére adattovábbítás

Az e célból átadott adatokat nem továbbítjuk harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére.

Tájékoztatás automatizált döntéshozatal tényéről:

 Az e célból átadott adatok kezelése során nem történik automatikus döntéshozatal

A szerződés teljesítése, vagy a szerződés teljesítés nélküli bármely okból történő megszűnése esetén az adatokat jogos érdek jogalapon tovább kezeljük, amelyhez kapcsolódóan az érdekmérlegelési tesztet a III.2 Nyugvó adatkezelések pontban végeztünk el.

Online rendeléssel kapcsolatos adatkezelések

 Az adatkezelés célja:          

Online rendelés teljesítéséhez szükséges adatok kezelése

Az adatkezelés jogalapja:    

Szerződések teljesítése – GDPR 6. cikk (2) bekezdés „az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges

Az érintettek kategóriái:     

Vásárlók, regisztrált felhasználók

A személyes adatok kategóriái:

Név, email cím, felhasználónév, jelszó, szállítási cím, átvétel módja

Az adat e célból történő kezelésének időtartama:

Vásárlást követő 1 évig

Köteles-e megadni a személyes adatait, az adatszolgáltatás elmaradásának következménye:          

nem köteles

adatszolgáltatás hiányában nem tud felhasználói fiókot létre hozni.

Személyes adatok címzettjei:

megfelelő jogosultsággal rendelkező munkavállalók, házhoz szállítás esetén futárszolgálat

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.)

Történik-e harmadik országba, vagy nemzetközi szervet részére adattovábbítás

Az e célból átadott adatokat nem továbbítjuk harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére.

Tájékoztatás automatizált döntéshozatal tényéről:

Az e célból átadott adatok kezelése során nem történik automatikus döntéshozatal

Online rendelt termék visszaküldésével kapcsolatos adatkezelések

Az adatkezelés célja:

Visszáru feldolgozásával kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogalapja:    

Jogszabályi kötelezettség – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja:
„az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;”

 Az érintettek kategóriái:    

Vásárlók, regisztrált felhasználók, terméket visszaküldők

A személyes adatok kategóriái:

Név, email cím, szállítási cím, termékek megnevezése, amennyiben a visszatérített vételárat a vásárló átutalással kéri, bankszámlaszám

Az adat e célból történő kezelésének időtartama:

Vásárlást követő 1 évig, a sztornó bizonylatokat a számviteli törvény szerint 8 évig

Köteles-e megadni a személyes adatait, az adatszolgáltatás elmaradásának következménye:          

kötelező

adatszolgáltatás hiányában nem tud terméket visszaküldeni

Személyes adatok címzettjei:

megfelelő jogosultsággal rendelkező munkavállalók, könyvelést végző partnerünk, számlavezető bankunk.

Történik-e harmadik országba, vagy nemzetközi szervet részére adattovábbítás

Az e célból átadott adatokat nem továbbítjuk harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére.

Tájékoztatás automatizált döntéshozatal tényéről:

Az e célból átadott adatok kezelése során nem történik automatikus döntéshozatal

Számlázási és egyéb számviteli adatkezelések

Az adatkezelés célja:

Számlázási és számviteli adatok megőrzése a számviteli törvényben írt kötelezettség teljesítésére

Az adatkezelés jogalapja:    

Az adatkezelő a számlázási és egyéb számviteli adatokat a GDPR alapján jogszerűen kezeli, mert arra jogszabályi kötelezettsége van.

Jogszabályi kötelezettség – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja:
„az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;”

2000. évi C. törvény a számvitelről – 169. § (1) – (6)

Az érintettek kategóriái:     

Tagok, egyéb számviteli folyamatokban közreműködők (pl.: tényleges fizető)

A személyes adatok kategóriái:      

Név, cím, egyéb jogszabályban előírt, vagy ügyfél kérésére feltüntetett adat.

Az adat e célból történő kezelésének időtartama:

A jogszabályban rögzítettek szerint, főszabályként 8 év időtartamig.

Köteles-e megadni a személyes adatait, az adatszolgáltatás elmaradásának következménye:          

Kötelező,

adatszolgáltatás hiányában nem tudunk eleget tenni jogszabályi kötelezettségeinknek

Személyes adatok címzettjei:

Könyvelő, ellenőrző hatóságok, email szolgáltató, posta

Banki szolgáltatónk a Gránit Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8. és az Unicredit Bank Zrt. 1054 Budapest, Szabadságtér 5-6.

Történik-e harmadik országba, vagy nemzetközi szervet részére adattovábbítás

Az e célból átadott adatokat nem továbbítjuk harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére.

Tájékoztatás automatizált döntéshozatal tényéről:

Az e célból átadott adatok kezelése során nem történik automatikus döntéshozatal

Panaszkezelés adatainak kezelése

Az adatkezelés célja:

A szavatossági, jótállási igényből származó jogi kötelezettségek teljesítése, és az egyéb panaszok kezelése

Az adatkezelés jogalapja:    

Az adatkezelő az GDPR alapján jogszerűen kezeli, mert arra jogszabályi kötelezettsége van.

Jogszabályi kötelezettség – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja: „az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;”

2000. évi C. törvény a számvitelről – 17/A. § (7)
“A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.”

A hibás teljesítés főszabályait a PTK XXIV. fejezete tartalmazza, de egyéb jogszabályok is rendelkezhetnek róla

Az érintettek kategóriái:     

Szavatossági és jótállási igénnyel és egyéb panasszal élők

A személyes adatok kategóriái:      

Név, Cím, jogszabályi kötelezettség alapján, 1997. évi CLV. tv. 17/A. §. (5) bekezdés alapján a panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat: a) a fogyasztó neve, lakcíme

Egyéb jogszabály által előírt és a panaszos által közölt adat kezelése is történhet, melyről a panaszos a panaszkezelési jegyzőkönyvben tájékoztatva lesz.

Az adat e célból történő kezelésének időtartama:

A jogszabályban rögzítettek szerint, főszabályként 5 év időtartamig.

Köteles-e megadni a személyes adatait, az adatszolgáltatás elmaradásának következménye:          

Kötelező,

Adatszolgáltatás hiányában nem tudjuk orvosolni panaszát és nem tudunk eleget tenni jogszabályi kötelezettségeinknek

Személyes adatok címzettjei:

E-mail szolgáltató,

Levél és csomagküldő, futárszolgálat

Hatóságok és bíróságok

Történik-e harmadik országba, vagy nemzetközi szervet részére adattovábbítás

Az e célból átadott adatokat nem továbbítjuk harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére.

Tájékoztatás automatizált döntéshozatal tényéről:

Az e célból átadott adatok kezelése során nem történik automatikus döntéshozatal

Álláspályázatra jelentkezők adatainak kezelése

Az adatkezelés célja:

Álláslehetőségek megpályáztatása, üres álláshelyek betöltése

Az adatkezelés jogalapja:    

Az adatkezelő egy későbbi szerződés előkészítése érdekében az ahhoz szükséges adatokat a GDPR alapján jogszerűen kezeli.

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontjának 2 fordulata: „a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges”

Az érintettek kategóriái:     

Álláspályázatra jelentkezők

A személyes adatok kategóriái:      

Név, telefonszám és emailcím az értesítéshez

Szükséges adatok az álláspályázatban meghirdetett feltételek szerint.

Egyéb adatok, amelyeket a pályázó a feltételeken kívül önként ad át

Az adat e célból történő kezelésének időtartama:

Az állás betöltéséig, vagy az álláspályázat lezártáig, de maximum 3 hónapig, az érintett általi visszavonás esetén visszavonásig

Személyes adatok címzettjei:

E-mail szolgáltató

Köteles-e megadni a személyes adatait, az adatszolgáltatás elmaradásának következménye:          

Nem A pályázati kiírásban kért minimum adattok hiányában a pályázatot nem tudjuk értékelni, az elérhetőség hiányában nem tudjuk értesíteni.

Az önkéntesen adott adatok megadása nem kötelező, annak elmaradása a pályázatra nincs hatással.

Történik-e harmadik országba, vagy nemzetközi szervet részére adattovábbítás

Az e célból átadott adatokat nem továbbítjuk harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére.

Tájékoztatás automatizált döntéshozatal tényéről:

Az e célból átadott adatok kezelése során nem történik automatikus döntéshozatal

 Számlázási és egyéb számviteli adatkezelések

Az adatkezelés célja:  

Számlázási és számviteli adatok megőrzése a számviteli törvényben írt kötelezettség teljesítésére

Az adatkezelés jogalapja:

Az Adatkezelő a számlázási és egyéb számviteli adatokat a GDPR alapján jogszerűen kezeli, mert arra jogszabályi kötelezettsége van.

Jogszabályi kötelezettség – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja:
„az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;”

2000. évi C. törvény a számvitelről – 169. § (1) – (6)

Az érintettek kategóriái:         

Vásárlók, egyéb számviteli folyamatokban közreműködők (pl.: tényleges fizető)

A személyes adatok kategóriái:          

Név, cím, egyéb jogszabályban előírt, vagy ügyfél kérésére feltüntetett adat.

Az adat e célból történő kezelésének időtartama:       

A jogszabályban rögzítettek szerint, főszabályként 8 év időtartamig.

Köteles-e megadni a személyes adatait, az adatszolgáltatás elmaradásának következménye:

Kötelező,

adatszolgáltatás hiányában nem tudunk eleget tenni jogszabályi kötelezettségeinknek

Személyes adatok címzettjei:

Könyvelő, ellenőrző hatóságok, email szolgáltató, posta, bankkártyás fizetési szolgáltató, számlavezető bank.

Történik-e harmadik országba, vagy nemzetközi szervet részére adattovábbítás

Az e célból átadott adatokat nem továbbítjuk harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére.

Tájékoztatás automatizált döntéshozatal tényéről:

Az e célból átadott adatok kezelése során nem történik automatikus döntéshozatal

Hírlevél, marketing célú megkeresésekhez kapcsolódó adatkezelések

Az adatkezelés célja:      

Potenciális ügyfelek tájékoztatása az aktuális ajánlatainkról és akcióinkról.

Az adatkezelés jogalapja:              

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintettek hozzájárulása

Az érintettek kategóriái:          

Hírlevélre feliratkozók

A személyes adatok kategóriái:            

Név, e-mail cím,

Az adat e célból történő kezelésének időtartama:

Az érintett általi visszavonásig.

Köteles-e megadni a személyes adatait, az adatszolgáltatás elmaradásának következménye:          

Nem kötelező.

Név hiánya esetén nem tudjuk megszólítani.

E-mail cím hiánya esetén nem tudjuk emailen értesíteni akciókról, aktuális ajánlatokról

E-mail cím hiánya esetén nem tudunk árajánlatot küldeni

Telefonszám hiánya esetén nem tudjuk visszahívni és személyesen egyeztetni

Személyes adatok címzettjei:

E-mail szolgáltató, közös adatkezelő, adatfeldolgozó

Adatfeldolgozó:

Cégünk a hírlevél kiküldéshez ia MailerLite szolgáltató segítségét veszi igénybe a következők szerint.

Adatfeldolgozói feladat: Hírlevélküldő adatbázis kezelése

A jelen adatkezelési tájékoztató elfogadásával az érintett kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Adatfeldolgozó – a szolgáltatás kényelmesebbé, testreszabottá tétele érdekében – további adatfeldolgozókat vegyen igénybe a következők szerint:

Történik-e harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére adattovábbítás

Az e célból átadott adatokat nem továbbítjuk harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére.

Tájékoztatás automatizált döntéshozatal tényéről:

Az e célból átadott adatok kezelése során nem történik automatikus döntéshozatal

Nyugvó adatkezelés (elévülési időben)

Az adatkezelés célja:

Szerződés teljesítését követő jogérvényesítések során történő bizonyítás hatósági és bírósági eljárásokban

Az adatkezelés jogalapja:    

Az adatkezelő szerződés teljesítését követő adatkezeléséhez jogos érdeke fűződik, mely jogszerű

Jogos érdek – GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont
„az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges,”

A személyes adatok különleges kategóriájának kezelése a GDPR 9. cikk. (2) bekezdés f) pontja alapján jogszerű, ha az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges, vagy amikor a bíróságok igazságszolgáltatási feladatkörükben járnak el;

A jogos érdek bemutatása

Az adatkezelő jogos érdeke, hogy egy hatósági, vagy bírósági eljárás során a történteket rekonstruálni tudja és megfelelő bizonyítási lehetősége legyen. A jogos érdek meghatározását követőn érdekmérlegelési tesztet végzetünk, mely alapján az adatkezelés jogszerű.

Az érintettek kategóriái:     

Magénszemély szerződő felek, nem magánszemély szerződő felek képviselői, azok meghatalmazottjai, kapcsolattartók

A személyes adatok kategóriái:      

Név, Lakcím, Születési hely, idő, Anyja neve, E-mail, Telefonszám, Levelezési cím, Egyéb a teljesítéshez megadott és az igény érvényesítéshez szükséges adatok, melyek tartalmazhatnak különleges, egészségügyi adatokat is

Az adat e célból történő kezelésének időtartama:

Elévülési idő leteltéig, főszabályként 5 évig.

A PTK 6:22 §. (1) alapján a szerződés teljesítését, illetve a szerződés bármely okból történő teljesítés nélküli megszűnését követő 5 év, illetve ha törvény más elévülési időt ír elő, akkor addig az elévülési időig. A birtokunkba jutott egyéb adatokat kizárólag akkor őrizzük meg, ha az az ügy érdemének, illetve a cselekmények későbbi bizonyításában lényeges lehet.

Köteles-e megadni a személyes adatait, az adatszolgáltatás elmaradásának következménye:          

Igen

Az adatok átadásának hiányában szerződést nem tudjuk megkötni.

Személyes adatok címzettjei:

E-mail szolgáltató:

Hatóságok és bíróságok

Jogi képviselő

Történik-e harmadik országba, vagy nemzetközi szervet részére adattovábbítás

Az e célból átadott adatokat nem továbbítjuk harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére.

Tájékoztatás automatizált döntéshozatal tényéről:

Az e célból átadott adatok kezelése során nem történik automatikus döntéshozatal

A sütikkel (cookie) kapcsolatos adatkezelés szabályozása

A süti (cookie) egy kisméretű szöveges fájl, amely akkor kerül a számítógépére, amikor Ön meglátogat egy weboldalt. A sütik többféle funkcióval rendelkeznek, többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a felhasználói beállításokat, lehetőséget adnak a weboldal tulajdonosának a felhasználói szokások megismerésére a felhasználói élmény növelésére. Ön bármikor kezelheti süti beállításait böngészője beállításaiban. A sütikkel kapcsolatosan további tájékoztatást talál weboldalunkra történő belépéskor.

Az érintettek tájékoztatása

Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) alapján, amely hatályos és kötelezően betartandó jogszabály, kötelességünk tájékoztatni Önöket adataik kezelésével kapcsolatos információkról. Az adatkezelési tájékoztató tartalmazni fogja az általunk gyűjtött adatok típusait, az adatok kezelésének céljait, az adatok tárolási időtartamát, az adatokhoz való hozzáférés jogalapját, valamint az adatokhoz kapcsolódó jogos érdekeket és az Önök jogait az adataik kezelése tekintetében. Ezzel a tájékoztatóval biztosítjuk, hogy az adatkezelés minden vonatkozásban teljes mértékben összhangban áll a GDPR előírásaival, és hogy Önök megismerhessék adataik biztonságos és felelős kezelésének alapelveit.

Fontos megjegyezni és az egyes adatkezelésekhez kapcsolódó tájékoztatások kialakítása során önállóan kell szabályozni azon eseteket, melyben az Érintett hozzájárulásán, vagy attól eltérő jogalapon kezelt adatokat, illetve azon eseteket, amikor az adatot magától az érintettel gyűjtjük vagy amikor mástól jut a birtokunkba.

Maga a GDPR is eltérő tájékoztatási kötelezettséget ír elő az adatkezelők részére, hiszen, ha maga az érintett adja át az adatait, így annak megfelelő tájékoztatása már az adatkezelés megkezdésekor meg kell, hogy valósuljon.

A tájékoztatási kötelezettség alól vannak azonban felmentések. Ennek okai, többek között, ha ez a kötelezettség teljesítése “lehetetlennek bizonyul”, vagy „aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne”. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy a kötelezettség alól egy a fentiekre hivatkozó általános kijelentéssel hivatkozhatunk. Minden esetben amikor úgy látjuk, hogy a fenti okok fent állhatnak, akkor az adott adatkezelés sajátosságaira vonatkozóan meg kell vizsgálni, hogy az okok nem korlátozzák a szükséges és arányos mértéket túllépően az érintettek jogait szabadságait és jogos érdekeit. 

Kelt: Budapest, 2024. május 1.